Deklaracja dostępności

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-22.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-10-15.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej – wersja 1.01 udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Dostępność cyfrowa.

Wymagania, które nie zostały spełnione

• niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
• niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych,
• w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków,
• niektóre z modułów zintegrowanych mogą nie posiadać wersji kolorystycznych, odpowiednich kontrastów, pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury, przypisanych etykiet do pól formularzy.

Strona posiada następujące ułatwienia

1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
2. wyróżnienie odnośników,
3. skip linki dla urządzeń czytających.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu, oraz dodania lepszej współpracy ze skrótami klawiaturowymi.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

• na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
• zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
• artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości fonta i zmianą kontrastu strony.

Uwagi i problemy

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest adres poczty elektronicznej informatyka@szpitalrabka.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój – składa się z pięciu budynków. Budynek główny szpitala to 4 piętra, w skrzydle centralnym winda, na piętrach toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek administracyjny z laboratorium posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, piętro dostępne tylko poprzez klatkę schodową. Przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W lokalu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Dwa budynki okulistyki to budynki parterowe z dostępem dla niepełnosprawnych. Budynek przychodni przy ul. Poniatowskiego posiada wysoki parter i dwa piętra. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych tylko na poziom wysokiego parteru. Budynek nie posiada windy.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close