Parking

szlaban maly

CENNIK

OpłataCena
Pierwsza godzina parkowania2 zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina parkowania2 zł
W przypadku parkowania powyżej 24h rozpoczyna się taryfa dobowa30 zł
Opłata za zagubienie biletu30 zł
Czas bezpłatnego parkowania 15 min——

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PARKINGU NIEDOZOROWANEGO

Osoby chcące skorzystać z parkingu pobierają bilet w terminalu wjazdowym. W tym celu należy podjechać pojazdem do szlabanu wjazdowego i w terminalu wjazdowym nacisnąć przycisk – pobierz bilet. Nastąpi wydruk biletu z kodem na podstawie, którego dokonamy opłaty w terminalu wyjazdowym. 

  1. W momencie otrzymania biletu z terminala wjazdowego rozpoczyna się czas parkowania.
  2. Bilet należy zachować w celu dokonania opłaty za parkowanie oraz podczas wyjazdu z parkingu.
  3. Wysokości opłat za parkowanie pojazdu określone są w Cenniku.
  4. Opłaty za parkowanie możemy dokonać w terminalu wyjazdowym.
  5. Terminal wyjazdowy przyjmuje opłaty w monetach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł i nie wydaje reszty.
  6. W celu opłacenia parkowania należy zeskanować swój bilet w terminalu wyjazdowym. Terminal wyjazdowy na podstawie odczytanego kodu oraz Cennika obliczy opłatę za parkowanie oraz wyświetli ją na wyświetlaczu i poprosi o dokonanie płatności. Po dokonaniu płatności szlaban otworzy się automatycznie i wyjeżdżamy. 

REGULAMIN PARKINGU NIEDOZOROWANEGO

 § 1

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu niedozorowanego będącego w zarządzie „Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju sp.z o.o.” zwanego dalej „Zarządcą”.

2. Parking jest parkingiem prywatnym i nie jest strzeżony.

§ 2

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna kierująca pojazdem w chwili wjazdu lub wyjazdu z parkingu.

2. Miejscem parkingowym jest powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 3

1. Poprzez wjazd na teren parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie z Instrukcją korzystania z parkingu niedozorowanego.

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z parkingu lub w czasie nie funkcjonowania parkingu, określonym w § 6 Regulaminu.

4. Opłaty określone w Cenniku korzystania z parkingu niestrzeżonego upoważniają do całodobowego parkowania pojazdu. Niedostosowanie się do tego zapisu, skutkować będzie usunięciem pojazdu z parkingu na koszt właściciela pojazdu.

§ 4

Na terenie parkingu:

1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania (w przypadku nie zastosowania się do niniejszego zalecenia samochód zostanie usunięty na koszt właściciela,

3. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h,

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:

a. pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów stanowiących własność (lub do których Zarządca posiada inny tytuł użytkowania) Zarządcy parkingu, bądź, którym udzielił on zgody na parkowanie,

b. pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności handlowej na parkingu (za wyjątkiem sytuacji, gdy taka działalność jest prowadzona za zgodą i wiedzą Właściciela lub Zarządcy parkingu),

5. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych (jeśli Użytkownik opuszcza samochód),

6. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt, na czas dłuższy, niż 5 minut,

7. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą,

§ 5

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.

§ 6

1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

2. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu w terminach przez siebie ustalonych.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu całości lub części

parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia parkingu.

§ 7

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu, bądź zastosowania blokady mechanicznej pojazdu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z: usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika lub wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

4. W przypadku nie uiszczenia opłaty Zarządca może zastosować mechaniczny środek unieruchamiający pojazd do czasu wniesienia przez Użytkownika odpowiednich opłat (w tym opłaty dodatkowej), określonych w Cenniku stanowiącym integralną część regulaminu.

§ 8

Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż Użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

§ 9

Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

§ 10

Na terenie parkingu zabronione jest:

1. Palenie tytoniu,

2. Spożywanie alkoholu,

3. Przebywanie osób postronnych, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu, lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,

4. Zaśmiecanie,

5. Niszczenie urządzeń,

6. Naprawianie pojazdów,

7. Mycie i odkurzanie pojazdów,

8. Tankowanie pojazdów,

9. Używanie otwartego ognia,

10. Parkowanie pojazdów z nieszczelnościami,

11. Wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp., za wyjątkiem uzyskania zezwolenia na to od Zarządcy,

12. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, za wyjątkiem tych przechowywanych przez samego Zarządcę,

13. Działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,

14. Zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.

§ 11

Integralną częścią Regulaminu stanowi Instrukcja Obsługi i Cennik korzystania z parkingu niestrzeżonego.

§ 12

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy wnosić do Zarządcy parkingu.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close